Personværnerklæring

Norse Regnskap & Rådgiving AS anses som behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger under utførelse av vår leveranse til deg og ditt firma.

Personvernet ditt er svært viktig for oss, og vi har stort fokus på å sørge for behandling i henhold til integritet, tilgjengelighet og robusthet, men ikke minst konfidensialitet.

Fra tid til annen kan vi endre denne personvernerklæringen, og avhengig av innholdet i endringen, vil vi informere deg gjennom vår skriftlige kommunikasjon med deg eller gjennom vår nettside.

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person som for eksempel navn, adresse, fødselsnummer, e-postadresse, IP-adresse og bilder. Enkelte av disse opplysningene kan være nødvendig for oss å behandle, for at vi skal kunne betjene deg som kunde eller komme med et tilbud.

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg med de formål som er beskrevet i avsnittet “Slik behandler vi personopplysninger”.

Personopplysningene som er listet opp ovenfor er ikke en uttømmende liste da faktiske personopplysninger kan variere avhengig av informasjonen som gis til oss i forbindelse med den enkelte kundeavtale.

2. Slik behandler vi personopplysninger

Foruten oppfyllelse av vårt oppdrag i henhold til inngått oppdragsavtale, vi vil bruke personopplysningene til følgende formål:

2.1 Inngå kundeavtale

Vi må behandle enkelte personopplysninger for å inngå og administrere oppdragsavtalen med deg og ditt firma. Vi behandler personopplysninger når vi lager tilbud, signerer oppdragsavtaler, fornyer avtaler samt fakturerer vårt arbeid. I disse tilfellene kan det være behov for å dele personopplysninger med tredjeparter. Se informasjon om hvordan informasjon deles i avsnittet “Slik deler vi personopplysninger”.

2.2 Oppfyllelse av rettslige forpliktelser

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetskrav. I noen tilfeller må vi dele personopplysninger med myndighetene for å oppfylle våre forpliktelser. Eksempler på offentlige myndigheter er NAV, Skatteetaten og Økokrim.

2.3 Forebygge og avdekke straffbare handlinger – hvitvasking

Vi må behandle personopplysninger ved å utføre kontroller slik at vi bidrar til å oppdage og avdekke straffbare handlinger som hvitvasking, terrorfinansiering eller annen alvorlig kriminalitet. Eksempler på tredjeparter som kan benyttes er kredittinformasjonsforetak, Økokrim, Politiet.

2.4 Markedsføring

Vi vil behandle personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, relevante råd og markedsføre våre produkter og tjenester. For å kunne nå deg med riktig budskap, til rett tid og i rett kanal, kan budskapet være tilpasset til deg gjennom profilering og segmentering. Dette gjør vi ved hjelp av matematiske modeller, opplysninger vi har om deg og opplysninger vi får fra tredjeparter.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene er at vi har en berettiget interesse å gi deg informasjon og tilbud. Du kan når som helst reservere deg mot den ovennevnte behandlingen av personopplysninger ved å kontakte Norse sitt personvernombud.

For den som ikke er kunde hos oss ber vi om samtykke før vi sender direkte markedsføring elektronisk, for eksempel i kanaler som e-post eller SMS. I slik markedsføring sørger vi for at du enkelt kan velge å ikke få tilsendt flere elektroniske henvendelser i framtiden.

Dersom du er en eksisterende kunde hos oss, kan vi behandle dine personopplysninger for å sende markedsføring til deg på epost, SMS eller tilsvarende kommunikasjonsmåter.

2.5 Kunde- og markedsundersøkelser

Vi vil behandle personopplysninger når vi analyserer svar etter å ha bedt deg svare på kundetilfredsundersøkelser eller markedsundersøkelser.

2.6 Bokføringsformål

Oppfylling av våre interne regnskapsmessige forpliktelser.

2.7 Datasikkerhet

Vi vil behandle personopplysningene dine for å sikre all informasjon vi lagrer. Eksempler på dette er logging på servere, drift av infrastruktur, brannmurer, tilgangskontroll og påloggingsaktivitet.

 

3. Innsamling av personopplysninger

Hovedsakelig vil personopplysningene bli gitt av deg selv gjennom direkte samhandling med oss. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være behov for å innhente opplysninger fra andre.

Vi kan kombinere dataene som samles inn om deg fra offentlig tilgjengelige kilder, og fra våre ulike former for samhandling med deg i forbindelse med f.eks. tjenestelevering og markedskommunikasjon.

Vi innhenter kun opplysninger nødvendige for å kunne gi tilbud, oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser, eller rettslige forpliktelser så som hvitvaskingskontroll.

Opplysninger kan bl.a. bli innhentet fra Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret, Politiet, kredittopplysningsforetak m.fl.

Du er ikke pålagt å oppgi personopplysninger til oss, men konsekvensene av ditt valg kan variere avhengig av omstendighetene. For eksempel er det mulig at vi ikke vil være i stand til å yte tjenesten vår til deg eller handle i samsvar med din forespørsel.

Når vi samler inn personopplysninger fra andre kilder enn deg selv, gjør vi dette med hjemmel i lov, oppdragsavtalen eller etter et eksplisitt samtykke fra deg.

 

4. Hvordan lagres og sikres dine personopplysninger

Så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Alle personopplysningene lagres elektronisk i vårt kunderegister. Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og mekanismer, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell.

 

5. Slik deler vi personopplysninger

Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjeparter i følgende tilfeller:

  • når det er tillatt eller pålagt ved lov, for eksempel for å svare på forespørsler fra kompetente myndigheter eller relatert til rettssaker;
  • når våre pålitelige tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av oss og i henhold til våre instruksjoner. Vi kontrollerer og er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger til enhver tid;
  • når vi er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av vår eiendom;
  • når vi vurderer at offentliggjøring er nødvendig for å håndheve eller beskytte våre rettigheter, for eksempel for å svare på juridiske krav, for å beskytte din eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene;
  • når det er en legitim interesse for offentliggjøringen, for eksempel at vi organiserer en felles konferanse eller et arrangement med en tredjepart, forutsatt at vi har informert deg om slik deling;
  • når du har samtykket til slik offentliggjøring, men bare til partene samtykket gjelder for.

Personopplysningene dine kan også bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av en lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Vi har plikt til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å hindre at selskapet blir misbrukt til hvitvasking av penger som stammer fra straffbar virksomhet. Ved mistanke om dette, eller tilsvarende finansiering av terrorhandlinger vil personopplysninger deles med Økokrim.

 

6. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger etter personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) og personvernforordningen (også kalt General Data Protection Regulation eller «GDPR»):

6.1 Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem.

6.2 Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du derfor kreve at vi retter opp i disse.

6.3 Sletting (rett til å bli glemt)

Du kan i samsvar med personvernlovgivningen be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Vi vil av eget tiltak slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

Vi vil videre anonymiserer data som brukes til statistikk og analyse når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, gjør vi ulike tiltak for å maskere opplysningene vi bruker for å ivareta personvernet ditt.

6.4 Innsigelsesrett/protest

Dersom dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

6.5 Dataportabilitet — ta med deg personopplysningene dine

Personopplysninger du selv har oppgitt, og som vi behandler basert på samtykke eller for å oppfylle en avtale, kan du be om å få overført til deg. Hvis informasjonssikkerheten er forsvarlig, og det er teknisk mulig, kan vi overføre personopplysningene dine til en virksomhet som du oppgir.

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles til behandling av dine personopplysninger og rettigheter.

 

7. Personvern på www.norserr.no

Det vil kunne bli innhentet personopplysninger om deg på vår nettside, bl.a. via «Kontakt oss» og «Kontaktskjema»

 

8. Vårt personvernombud (DPO)

Personvernombudet skal være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, ønsker å benytte deg av dine rettigheter beskrevet i punkt 7, eller ønsker du å klage på hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du kontakte personvernombudet på dpo@norserr.no eventuelt per brev til Norse Regnskap & Rådgiving AS v/personvernombudet, Apotekerhagen 11, 1383 Asker.

 

9. Klage til Datatilsynet

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger, er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til datatilsyn i EU/EØS-land der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

 

Informasjonskapsler

Vi benytter oss av Cookies som Google Analytics for å forbedre nettsiden og våre produkter til deg. En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av webleseren på din maskin. Cookies brukes i anonymisert form. Du kan forhindre at cookies lagres ved å endre innstillingene i din nettleser. Du kan også slette lagrede cookies fra din harddisk. Dette kan imidlertid føre til at du ikke får fullt utbytte av våre nettsiders funksjonalitet.

Google Analytics gir statistikk basert på avidentifiserte opplysninger om hvordan besøkende bruker nettsiden, med formål om å bedre nettsiden og brukeropplevelsen. Google Asd og Google Analytics gir avidentifiserte opplysninger om hvilke annonser den besøkende har sett på internett og hvordan de bruker nettsiden. Formål er å gi brukeren relevante annonser på eksterne nettsider.

Dersom du ikke samtykker i vår bruk av cookies så kan du skru dette av. Her kan du lese hvordan du gjør dette for din nettleser:

 

Personvernerklæringen ble senest oppdatert 3. februar 2022

 

Norse Regnskap og Rådgiving AS

Norse Regnskap & Rådgiving er etablert av fire partnere med variert bakgrunn og lang erfaring på sine fagfelt. Med kompetanse innen økonomi, jus og forsikring tilbys et helhetlig regnskaps- og rådgivingsprodukt til markedet. To av partnerne våre har i tillegg betydelig kunnskap om og erfaring med gründer- og oppstartsvirksomhet.

Kontakt oss

Kontorhuset Asker
Hagaløkkveien 13
1383 Asker

(+47) 970 80 150

post@norserr.no

Meny

© Norse Regnskap og Rådgiving AS | Org. nr. 928027651
Les vår personvernserklæring | Les om informasjonskapsler
Firmaattest fra Enhetsregisteret | Konsesjon fra Finanstilsynet

Design og utvikling Geekr